O samospráve
Kandidáti
Monitoring sľubov
Diskusia
Anketa
Volebné programy
Verejný prísľub
Otvorený list primátorovi

        Mesto Prievidza je mestom s bohatou históriou, ovplyvnenou najmä remeselníckym umením. Po nežnej revolúcii priniesli zmeny aj pre naše mesto nové demokratické občianstvo.

        Vďaka novým sídliskám obývaným hlavne mladými ľuďmi je Prievidza považovaná za mesto mladých. Každé mesto by sa malo patričnou mierou orientovať na mladých ľudí a vytvárať podmienky na prácu s deťmi a mládežou žijúcou v týchto mestách.

        Prvé slobodné voľby do samosprávnych orgánov mestského celku v roku 1990 vytvorili rozšírené možnosti pre prácu poslancov v Prievidzi. Úlohou poslancov je riešenie otázok rozvoja mesta a vytváranie podmienok života jeho obyvateľom.


Samospráva mesta Prievidza

Orgánmi mesta Prievidza sú:

  • Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi

  • Primátor mesta Prievidza

MsZ v Prievidzi zriaďuje:

  • Mestskú radu

  • Komisie

  • Funkciu hlavného kontrolóra

Obyvateľmi mesta Prievidza sú:

  • Osoby, ktoré majú na území mesta trvalý pobyt.

         Každý obyvateľ má právo voliť orgány mesta, zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, hlasovať o dôležitých otázkach mesta a ďalšie.

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi

         tvoria ho poslanci, ktorí sú zvolení v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi rozhoduje o základných otázkach života v meste Prievidza.

         MsZ v Prievidzi má 31 poslancov. Tí pôsobia v piatich volebných obvodoch mesta. Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva sa vyhotovujú zápisnice a uznesenia (rozhodnutia o dianí v meste Prievidza).

Primátor mesta Prievidza

         je najvyšším výkonným orgánom mesta. To znamená, že rozhoduje vo veciach správy mesta.

         Primátora volia obyvatelia mesta na obdobie štyroch rokov. Ako nezávislý predstaviteľ mesta sa stará o záujmy mesta. Primátor vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo MsZ v Prievidzi a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia mesta v referende.

Mestská rada

         je poradným orgánom primátora mesta. Mestská rada je zložená z vybraných poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo.

         Rokovania Mestskej rady v Prievidzi nie sú verejné. To, kto bude na rokovanie MsR pozvaný, určí primátor alebo členovia MsR.

Komisie

         sú poradné orgány Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Komisie sú zložené z poslancov MsZ a osôb, ktoré určí MsZ.

Hlavný kontrolór

         je zamestnancom mesta a zodpovedá sa MsZ. Jeho úlohou je kontrola činnosti a hospodárenia mesta. Zúčastňuje sa na zasadnutiach MsZ, kde má poradný hlas.

Mestský úrad v Prievidzi

         je výkonným orgánom mesta. Riadi ho prednosta MsÚ. Štruktúru úradu tvoria jednotlivé odbory, ktorých úlohou je zabezpečenie organizačných a administratívnych vecí mesta a jeho orgánov.

Stránkové dni a hodiny Mestského úradu v Prievidzi:

Pondelok: 7.00 h - 15.30 h
Streda: 7.00 h - 16.30 h
Piatok: 7.00 h - 12.00 h
Sobota: 8.00 h - 12.00 h

Kontakt:

Mestský úrad Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 PRIEVIDZA
Tel.: +421 46 51 79 110, 51 79 111
fax:+421 46 542 34 74

pątros

Nadácia otvorenej spoločnosti Projekt je realizovaný vďaka podpore
Nadácie otvorenej spoločnosti
Open society foundation
Nadácia otvorenej spoločnosti Informačné centrum mladých
Prievidza

Tenisová 25
971 01 Prievidza